รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ของเทศบาลตำบลนางแล รอบ 6 เดือน ของประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ของเทศบาลตำบลนางแล รอบ 6 เดือน ของประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563

การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562

การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2562