กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM เปิดเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัย นำร่อง 3 ภัย น้ำท่วม - แล้ง – วาตภัย เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จัดทำข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัย นำร่อง 3 ประเภทภัย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง และวาตภัย พร้อมให้บริการแล้วทางเว็บไซต์ https://riskmap.disaster.go.th เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน การวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการสาธารณภัย ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นแหล่งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยครอบคลุมทั่วประเทศ มีความละเอียด และเจาะลึกถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่ง ปภ. ได้ทำการสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2554 - 2563) ภายใต้โครงการ Tambon Smart Team ของกรมการปกครอง