ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านพลูทอง ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)