ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. สายทาง ชร.ถ.10 - 0003 บ้านป่ารวก - บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)