ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. สายทาง ชร.ถ.10-0014 บ้านเด่น - บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)