ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลนางแล ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลนางแล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)