ประกาศเรื่องการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ของเทศบาลตำบลนางแล