ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566