ประกาศเชิญชวนเสนอคุณลักษณะเฉพาะ ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อประกอบการจัดทำข้อกำหนดและร่างขอบเขตงาน (TOR)