ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

ตามที่เทศบาลตำบลนางแลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-15 มกราคม 2562 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาของการรับสมัครและคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้