ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดำ ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ จุด และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ๓ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลนางแล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดำ ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ จุด และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ๓ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)