ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลนางแลมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)