ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลนางแลมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)