ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ บ้านดาวดึงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)