ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหอพักสิรินทร์ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)