ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง บ้านเด่น หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านร่องปลาค้าวหมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)