ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 11 บ้านป่าห้า บ้านสันต้นขาม และบ้านดาวดึงส์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)