ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๗ บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)