ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงปุ๋ยหมู่ที่ ๘ บ้านป่ารวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)