ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนางแลหมู่ที่ 12 บ้านขัวแตะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)