ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวลาดยางสายหน้าโรงเรียนบ้านสันต้นขามหมู่ที่ 16 บ้านสันต้นขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)