ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 11 บ้านป่าห้า บ้าสันต้นขาม และบ้านดาวดึงส์ ตำบลนางแล